این سند جنایت آمریکاست

...

...

...

صدای گلوله ها در کوچه پیچیده بود

خودش را لا به لای رختخواب ها گلوله کرد

برادرش سفارش کرده بود از اتاق خارج نشود

...

...

...

صدای فریاد برادرش و سپس باز شدن درب اتاق ...

دختر دامنش را که از زیر رختخوابها بیرون بود... جمع کرد تا دیده نشود...

مادرش داشت به سربازهای آمریکایی التماس می کرد....

 

/ 2 نظر / 25 بازدید